Laos - Udomxai Népal - Katmandou Thaïlande - Sangkhom Inde - Pushkar
9N1010N1111N1212N